Aging

Thuật ngữ Rượu vang Aging:

Quá trình phát triển của rượu vang trong các loại bồn chứa khác nhau (thùng thép, gỗ, vại đất, chai rượu, …) 

Sản phẩm liên quan

34