Cantina sociale

Thuật ngữ vang Ý hay thấy trên nhãn chai liên quan tới nhà sản xuất

Nghĩa là: Hợp tác xã sản xuất

Sản phẩm liên quan

34