Đa Lộc - Borie Manoux

  • Ngày 28/09/2020
  • Đa Lộc và Borie Manoux đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài, bắt đầu từ năm 1995. Kể từ lúc khởi đầu, cả hai bên Công ty đều mong muốn mang những loại rượu vang hảo hạng tới người tiêu dùng tại Việt Nam.

    8