Điều khoản & sử dụng

Bằng việc tạo tài khoản tại WeWine, bạn đã đồng ý với những điều khoản, điều kiện, chính sách bổ sung được dân chiếu theo đây và/hoặc có liên quan. Nếu bạn không đông ý với những điều khoản, vui lòng không đăng ký thành viên hoặc truy cập vào trang wewine.vn. 

Nếu bạn là người chưa thành niên vui lòng không sử dụng đồ uống có cồn cũng như mua sản phẩm WeWine, chúng tôi chỉ bán cho những khách hàng từ đủ 18 tuổi trở lên.

 QUYỀN RIÊNG TƯ

WeWine coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Ngay khi bạn đăng kí thành công tài khoản thành viên WeWine, bạn đã:

  • Cho phép WeWine thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn để gửi các thông tin về các chương trình ưu đãi, thông báo; theo dõi và vận chuyển đơn hàng,...

  • Đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các thông tin của bạn sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và WeWine.

  • WeWine sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng thông tin của bạn.

TÀI KHOẢN

Bạn đồng ý rằng WeWine có toàn quyền khóa/xóa tài khoản của bạn ngay lập tức với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với bạn hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc 

(a) Tài khoản không hoạt động trong thời gian dài

(b) vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các điều khoản này

(c) có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng,

(d) có nhiều tài khoản người dùng khác nhau,

(e) lạm dụng mã giảm giá hoặc tài trợ hoặc quyền lợi khuyến mại (bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc bán mã giảm giá cho các bên thứ ba cũng như lạm dụng mã giảm giá ở Trang WeWine.vn),

(f) có hành vi gây hại tới những khách hàng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của WeWine.

Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo trước cho chủ tài khoản. Trường hợp có tranh chấp được tiến hành liên quan đến tài khoản thành viên với bất kỳ lý do gì, WeWine có quyền xóa tài khoản của bạn ngay lập tức mà có hoặc không cần thông báo.

Chủ tài khoản thành viên có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo đến WeWine. Bất kể việc xóa tải khoản như vậy, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa. Khi đó, bạn phải liên hệ với WeWine sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. WeWine không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào liên quan đến Mục này. Bạn miễn trừ bất kỳ và mọi khiếu nại liên quan đến bất kỳ hành động nào như vậy của WeWine.

Bạn chỉ có thể mở Tài Khoản tại WeWine nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận những điều này.

1