Languedoc-Roussillon

  • Thứ hai, Ngày 28/09/2020
  • Kể từ thời điểm đưa ra hệ thống phân hạng Vin de Pays vào năm 1979, vận may của Languedoc-Roussillon đã được cải thiện đáng kể: Các vườn nho được tái canh tác ở những địa điểm tốt hơn, giảm sản lượng xuống trong mức cho phép và chuyển đổi từ giống nho Caringan đã quá phổ biến sang những giống nho quốc tế, như Cabernet Sauvignon.

    13