Cấu trúc Rượu vang Short

Thuật ngữ Cấu Trúc Rượu vang:

Short - Dư vị (hậu vị) ngắn 

Sản phẩm liên quan

34