Bouquet

Thường được dùng để diễn tả các hương từ việc ủ trong thùng gỗ.

Sản phẩm liên quan

34