Style Concentrated

Thuật ngữ Rượu vang:

Style Concentrated: Vang mang sự tập trung về hương rất cao 

Sản phẩm liên quan

34