Style Harsh

Thuật ngữ Rượu vang:

Style Harsh: Rượu vang có độ chát cao, gắt và độ cồn cao

Sản phẩm liên quan

34