Vị Acidic

Vị chua gắt, hay có thể gọi là rất chua 

Sản phẩm liên quan

34