Vị Acidity

Acidity: Vị chua, rơi vào khoảng 2,5 - 4,5 độ pH (nước - 7pH) 

Sản phẩm liên quan

34