Vị Close

Hương vang bị ém, chưa bộ phát hoàn toàn khi thưởng thức (không vì rượu trẻ, mà do quá trình sản xuất). 

Sản phẩm liên quan

34