Vị Firm

Vị chát rõ ràng nhưng không gắt

Sản phẩm liên quan

34