Vigna, Vigneto

Thuật ngữ vang Ý hay thấy trên nhãn chai liên quan tới nhà sản xuất

Nghĩa là: Vườn nho

Sản phẩm liên quan

34